FYSIOTHERAPIE IN DE WIJK, DEEL 12

Het integraal zorg akkoord:
De zorg moet veranderen, de zorg staat onder druk en ons huidige zorgsysteem is waarschijnlijk niet houdbaar voor de toekomst. In mijn vorige blogs heb ik al laten zien dat veel van de huidige zorg niet efficiënt is of wij de personen die bereikt moeten worden niet weten te bereiken. Voriege week was hierover het eerste deel van dit stuk te lezen….lees het hier na…

Druk in de zorg

Door de toenemende vraag en het achterblijvende aanbod neemt de druk op de zorg verder toe. Veel zorgprofessionals staan onder druk en deze druk is mede door de corona crisis alleen maar toegenomen. De werkomstandigheden zijn zwaar en de uitval is groot waardoor het aanbod nog verder onder druk komt te staan. De ervaringen zijn dat er een gebrek aan vertrouwen, waardering en een te hoge administratieve werkdruk wordt ervaren. Dit geeft druk op de werkplezier waardoor het ziekte verzuim in de zorg hoger is dan gemiddeld. De huisartsen hebben bijvoorbeeld aangegeven dat de werkdruk te hoog is en te weinig tijd te hebben voor de patiënten. Taken zullen anders verdeeld moeten worden, er zal meer moeten worden samengewerkt. Hier ligt bijvoorbeeld een duidelijke taak voor de fysiotherapeut van de toekomst.

Verduurzamen

Extra geld investeren in de zorg is niet zinvol, de zorg moet verduurzamen. De zorgvraag zal de komende jaren verder toenemen gezien de huidige ontwikkelingen. De vergrijzing, een toename van het aantal chronische aandoeningen, allergieën en bijvoorbeeld meer klachten van hittestress door de milieu veranderingen. De zorg draagt zelf ook negatief bij aan deze verandering en moet een bijdrage gaan leveren aan het tegengaan hiervan.

De lage SES (sociaal economische status)
In mijn laatste blogs liet ik al weten dat personen met een niet-westerse migratie achtergrond, laag opleidingsniveau, lager inkomen vaker gezondheidsproblemen kennen. Er ligt een enorme uitdaging in het bereiken van juist deze doelgroep. Deze doelgroep wordt momenteel niet bereik ondanks alle inspanningen. Er zal samen met de doelgroep moeten worden nagedacht over nieuwe vormen van zorg en andere producten welke de gezondheidsvaardigheden en daarmee de gezondheid van deze groep doet toenemen.

Dit is een korte samenvatting van hetgeen in het integraal zorgakkoord wordt omschreven. Voor onze fysiotherapeuten en eigenlijk de gehele gezondheidsclub ProActief liggen daarom enorme kansen en uitdagingen om mee te bewegen in deze nieuwe zorgvragen. De praktijk is met andere partijen in gesprek om te bekijken welke kansen en mogelijkheden er liggen om in te springen in deze nieuwe ontwikkelingen. De komende periode hou ik jullie graag op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Danny Koster

Onze laatse

tips & tricks

Tips & tricks